Нов тест за степен на владеене на китайски език (Нов HSK)

Институт Конфуций - София провежда ежегодно изпитите HSK и HSKK през април и в края на месец ноември. За точни дати, следете нашата Фейсбук страница, или се свържете с нас!

Новите правила за онлайн изпитите предвиждат явяващите се на HSK - нива 3, 4, 5 и 6, да се явят и на съответното ниво на HSKK, както следва:

HSK 3+HSKK начално ниво;

HSK 4+HSKK средно ниво;

HSK 5 и HSK 6 + HSKK високо ниво.

Изпитите HSKK могат да се записват самостоятелно.

Регистрацията се извършва в системата www.chinesetest.cn. За допълнителни въпроси пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Цени за онлайн изпит:                                     Цени за присъствен изпит:

HSK 1: 23,00 лв.                                                                         HSK 1: 23,00 лв.

HSK 2: 23,00 лв.                                                                         HSK 2: 23,00 лв.

HSKK 1: 23,00 лв.                                                                      HSK 3: 47,00 лв.

HSKK 2: 29,00 лв.                                                                      HSK 4: 47,00 лв.

HSKK 3: 34,00 лв.                                                                      HSK 5: 65, 00 лв. 

HSK 3  + HSKK (начално ниво): 54,00 лв.                              HSK 6: 65, 00 лв.

HSK 4  + HSKK (средно ниво): 58,00 лв.                                HSKK (начално ниво): 23 лв.

HSK 5  + HSKK (високо ниво): 76,00 лв.                                HSKK (средно ниво): 29 лв. 

HSK 6 + HSKK (високо ниво): 76,00 лв.                                 HSKK (високо ниво): 34 лв.

Онлайн изпит HSK и HSKK

Инструкции за изтегляне на сертификат от онлайн изпит HSK и HSKК

Обща информация за изпита HSK
От 2010 г. в Тестовия център към Институт Конфуций – София се въведе новият формат на изпита Ханю Шуейпин Каошъ (Hanyu Shuiping Kaoshi – HSK) или в превод Изпит за степен на владеене на китайски език, а старият отпадна. Новият HSK е създаден въз основа на натрупания опит в областта на преподаването на китайски като чужд език в Китай и в чужбина, както и в съответствие със съвременните лингвистични теории за тестуване и определяне нивото на владеене на чужд език. Новият HSK има по-широк диапазон на атестация: обхваща три нови подготвителни нива, разположени под бившето Базово равнище. Същевременно, в него се запазват и високите нива. Основно отличие от стария изпит е способността на новия HSK да измерва и минималните познания по езика. Това го прави подходящ за проверка на успеваемостта в начална фаза на изучаване на китайския език, в каквато са първокурсниците от специалност Китаистика в СУ, учениците от 8-ми и 9-ти клас клас от специализираните паралелки с изучаване на китайски език и курсистите от първо ниво в Институт Конфуций. Освен това, с цел да се даде по-пълноценна и цялостна атестация на равнището на владеене на китайски език, HSK вече се провежда в две форми – писмена и устна. Двете форми на изпита са напълно самостоятелни и се провеждат и оценяват независимо една от друга. Съществуващите до 2009 година 11 нива на писмения изпит в стария формат на HSK, разпределени в три категории (Базова, Начална и средна, и Напреднали) са заменени от общо 6 нива, които са в съответствие с Международния стандарт за владеене на китайски език, съобразен с Общата европейска езикова рамка (Common European Framework – CEF http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp). Определеният обем от лексика за всяко едно от нивата на новия HSK, както и техните съответствия по системата на CEF са следните:

Новият HSK Ниво по Общата европейска езикова рамка
HSK (VI ниво) С2
HSK (V ниво) C1
HSK (IV ниво) B2
HSK (III ниво) B1
HSK (II ниво) A2
HSK (I ниво) A1

Съответствията между нивата на провеждания досега HSK и новия формат на изпита са следните:

HSK – първоначален формат HSK – нов формат
Ниво Напреднали (高等) VI ниво
Начално и средно ниво (初中等) V ниво
Базово ниво (基础等) IV ниво
  IIІ ниво (Подготвително ниво III)
II ниво (Подготвително ниво II)
I ниво (Подготвително ниво I)

За всяко едно от определените нива на новия HSK се полага отделен изпит с различен формат.

Промените във формата на Писмения HSK засягат също така и съдържанието на изпита – то е ориентирано в много по-голяма степен към комуникативния аспект на езика и има за цел да определи реалните възможности на изучаващите китайски език като чужд да го използват като средство за общуване в ежедневието и в работата си.

Устният изпит HSKK се провежда в три нива – Начално(初级), Средно (中级)и Напреднали (高级), и се предава за проверка под формата на аудиозапис.

Новият HSK
Писмен изпит (HSK) Устен изпит (HSKK)
VІ ниво Ниво Напреднали (高级)
V ниво
ІV ниво Средно ниво(中级)
ІІІ ниво
ІІ ниво Начално ниво(初级)
І ниво

Писменият тест е проверка на знанията и уменията за изразяване в писмена форма при отговор на въпроси. В частта „Слушане с разбиране” въпросите се задават устно посредством прослушването на аудиозапис. В другите части от изпита въпросите следва да се четат от Изпитната книжка. Отговорите се нанасят в специален Лист (бланка) за отговори, който след изпита се изпраща за проверка в Пекин. ВАЖНО: Тъй като Листът за отговори се проверява от машинен четец, маркирането на отговорите следва да се прави с ясно и плътно задраскване на съответното квадратче. Писменият изпит е подходящ за следните категории учащи:

Писмен изпит Срок на обучение Седмичен хорариум Обем лексика (думи)
VI ниво над 3 години   над 5000
V ниво от 2 до 3 години 2-4 уч. часа 2500
IV ниво около 2 години 2-4 уч. часа 1200
III ниво от 1 до 2 години 2-4 уч. часа 600
II ниво до 12 месеца 2-4 уч. часа 300
I ниво до 6 месеца 2-4 уч. часа 150

При Устния тест от участника се изисква да отговаря на глас, като отговорите се записват в Тестовия център. По време на устния изпит в слушалките звучи аудиозапис, чиито текст е изписан и в Изпитната книжка. След сигнал от страна на квесторите всички едновременно отговарят устно в микрофона си на въпрос, зададен от диктора. Гласът на участника следва да бъде с нормална сила или малко по-силен от нормалното. Устният изпит е подходящ за следните категории учащи:

Устен изпит (HSKK) Срок на обучение Седмичен хорариум Обем лексика (думи)
Ниво Напреднали (高级) над 2 години 2-4 уч. часа около 3000
Средно ниво (中级) от 1 до 2 години 2-4 уч. часа около 900
Начално ниво (初级) от 6 до 12 месеца 2-4 уч. часа около 200

Резултатите от провеждането на HSK се предоставят на участниците в срок от около месец след полагане на изпита, като сертификатите за съответните нива се издават от Ханбан (Главна дирекция на Институт Конфуций)(国家汉办/孔子学院总部).

Удостоверение за издържан HSK
Както и при стария формат на HSK, при успешно издържан Нов HSK се издава Удостоверение, което е с валидност от две години, считано от датата на изпита. Удостоверението за издържан HSK може да послужи:
1. За достъп до бакалавърски и магистърски програми във висши училища в Китай – при успех най-малко 180 точки от Ниво ІV.
2. За получаване на китайска държавна стипендия.
3. За получаване на стипендия на Институт Конфуций.
4. Като критерий при назначаване, обучение или повишение в работа, в която се изисква определена степен на владеене на китайски език.
5. Да удостовери, че притежателят му има съответното равнище по практически китайски език. Така например, в специалност “Китаистика” на Софийския университет резултатите от HSK може да се използват като коректив при определяне на оценките от положени изпити по практически език.

Записване за участие в тест HSK
Регистрацията за участие в теста HSK може да се направи в Интернет (онлайн) на адрес http://www.chinesetest.cn (страницата има версии на английски, корейски, японски, френски и руски) или в Тестовия център към Институт Конфуций – София. Преди да се запише за участие в теста, целесъобразно е участникът да прочете внимателно съдържанието на Наръчник за теста HSK (на китайски и английски език). Той може да бъде изтеглен от адреса http://www.chinesetest.cn/godownload.do.
ВАЖНО:
Записвания за участие се приемат само в срока за заявка и регистрация (вж. по-долу Срокове и дати).

 • Регистрация в Интернет, директно към централата в Пекин:

1. Отворете уебстраницата http://www.chinesetest.cn;
2. Изберете нашия Тестов център към Институт Конфуций – София и съответната дата на явяване.
3. Попълнете личната си информация за регистрация в полетата. Прикачете електронната си снимка (черно-бяла или цветна фотография на бял фон, на която се показва ясно лицето ви в анфас, включително горната част от раменете, с формат JPG/JPEG и размер до 100 КВ). След като проверите внимателно и се убедите, че всичко е изцяло и коректно попълнено, изпратете бланката с избиране на бутона най-долу (提交).
4. Платете таксата за теста по банковата сметка, която ще бъде указана в Поканата за участие в изпита – ще я получите скоро по ел.поща от нашия Тестов център към Институт Конфуций – София. (ВАЖНО: Заплатените такси не се връщат при никакви обстоятелства!)
5. След заплащане по банковата сметка, посочена в Поканата ви за участие в изпита, изпратете по най-бързия начин имейл до  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., към който е прикачено платежното ви нареждане – за да ни уведомите, че сте извършили плащането. Регистрацията ви за изпита в системата ще бъде извършена от Тестовия център към Институт Конфуций – София, след потвърждаване на плащането на таксата от банката.
6. След заплащането на таксата за теста и приключването на регистрацията, от 15-тия ден преди датата на изпита, от горепосочената уебстраница може да поискате съобщение, с което се потвърждава регистрацията ви. Съобщението може да ви бъде изпратено и по електронната поща, при предоставен от вас актуален имейл адрес. Ако до 10 дни преди датата на провеждането на заявения от вас тест все още не сте получили потвърждението за регистрацията си, отидете на уебстраницата и проверете сами регистрационния си статус, или изпратете запитване на имейл адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
7. След като регистрацията ви бъде потвърдена, отидете на горепосочената уебстраница и прегледайте внимателно (за грешки) своя Пропуск за HSK (准考证). При наличие на грешки следва незабавно да сигнализирате на електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. (вж. по-долу Пропускът за теста HSK). Ще получите своя Пропуск за HSK принтиран от Тестовия център, в библиотеката на Институт Конфуций – София, 30 минути преди началото на изпита.

 • Регистрация в Тестовия център към Институт Конфуций – София:

ДОКУМЕНТИ, необходими за регистрация в Тестовия център към Институт Конфуций – София:

 1. ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
  Цялата необходима информация следва да бъде вписана внимателно и четливо. Посочването на телефонен номер и адрес на електронна поща е задължително!
 1. СНИМКА
  Електронен формат, размер 40мм х 30мм, с давност до 6 месеца, без шапка, черно-бяла или цветна, на бял фон, да показва ясно лицето в анфас, включително горната част от раменете, JPG/JPEG – до 100 КВ.
 1. БАНКОВО НАРЕЖДАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
  В платежното нареждане трябва да фигурират имената на явяващия се на изпита (ВАЖНО: Заплатените такси не се връщат при никакви обстоятелства!)

Моля, всички необходими документи да бъдат изпратени на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пропускът за теста HSK изглежда по следния начин:

Петнадесет дни  преди деня на изпита, ще получите съобщение, което потвърждава регистрацията ви. Ако до 10 дни преди датата на провеждането на заявения от вас тест, все още не сте получили потвърждението за регистрацията си, отидете на уебстраницата и проверете сами регистрационния си статус  или изпратете запитване на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

ВАЖНО: Проверете внимателно съдържанието на своя Пропуск онлайн на http://www.chinesetest.cn за евентуални грешки. Сверете името, пола, националността и номера на документа си за самоличност. Ако по време на регистрацията е прикачена успешно електронната ви фотография, тя ще присъства и на Пропуска, както и на по-нататъшните ви документи след успешно взет изпит. При наличие на евентуални грешки в Пропуска се налага да се правят промени на регистрационната ви информация. Допускат се само корекции, дължащи се на човешка грешка:
– Сгрешено име
– Сгрешено гражданство
– Сгрешен пол
– Сгрешен номер на документа за самоличност
– Проблемна снимка (фокус, контраст, формат, големина)

Поправката на евентуални грешки в Пропуска за HSK, от така изброените по-горе, може да се прави само от Тестов център към Институт Конфуций до десетия работен ден (включително) от датата за явяване на теста. По-нататъшни поправки не са разрешени. За грешки сигнализирайте незабавно на ел.поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. ВАЖНО: Тестовият център към Институт Конфуций – София няма да носи отговорност за проблеми, възникнали в резултат от ненавременно съобщаване и отстраняване на грешки в Пропуска за HSK.
Пропускът за теста HSK се получава лично от всеки участник непосредствено преди изпита – по време на проверката на участниците, която започва 30 минути преди уречения час за началото на изпита от съответно ниво. Пропускът е основанието, на което участникът може да бъде допуснат до изпитната зала, той съдържа 18-цифрен код, с помощта на който участникът се идентифицира в системата. След изпита пропускът служи за проверка и получаване на Удостоверение за издържан HSK и Справка за успеха.

Подготовка
Както и старият тест HSK, така и новият формат на изпита цели определянето на цялостните познания по китайски език на участниците. Ето защо той не се основава върху някой конкретен учебник или курс. Желаещите могат да се подготвят по всякакви учебници. Кандидатите могат да се подготвят както посредством помощни материали, намиращи се на разположение в библиотеката на Институт Конфуций, така и чрез онлайн симулативни тестове (частични или пълни) на адрес: http://www.chinesetest.cn/gosimexam.do; www.hskworkshop.com. Следва да се има предвид, че цялостните познания по езика не могат да бъдат повишени за кратък период от време, а само умението за справяне със специфичния формат на теста.

Такси
Таксите за участие в теста Нов HSK в Институт Конфуций – София за съответните нива са както следва:

Категория Писмен тест
І ниво  
ІІ ниво  
ІІІ ниво  
ІV ниво  
V ниво  
VІ ниво  
Категория Устен тест (HSKK)
Начално ниво(初级)  
Средно ниво(中级)  
Ниво Напреднали (高级)  

Участниците заплащат таксите си след получаване на поканата си за участие, с банков превод. Номерът на банковата сметка в лева, придружен от указания, ще се съдържа в поканата.

В деня на изпита
Участникът в теста е длъжен да се яви в библиотеката на Институт Конфуций 30 минути преди обявения час за начало на съответния тест и да получи лично своя Пропуск за HSK. Влизането в изпитната зала става с издадения от Тестовия център в Институт Конфуций – София Пропуск за HSK (准考证)и документа, чиито данни фигурират в него: паспорт, лична, ученическа карта. След като заеме мястото си в изпитна зала, участникът поставя своя Пропуск за HSK в горния десен ъгъл на масата си, – за да може квесторите да правят справки за неговата самоличност и данни по всяко време на изпита. Освен Пропуска за HSK и документа си за самоличност, участниците трябва да носят със себе си моливи 2В – за попълване на Листа за отговори, и гумички за молив – за корекции. Химикалки в изпита HSK не се използват. Ако участникът не попълни коректно личната си информация в бланката за отговори или не маркира отговорите си по правилния начин с молив 2В, то неговият изпит ще бъде невалиден. Може да се ползват само изпитната книжка, бланките за отговори, моливи тип 2В и гуми.
Участник, пристигнал след започването на Писмения изпит HSK може да влезе в залата след приключването на първата част (Слушане с разбиране), но без никаква компенсация за нейното пропускане. Закъснелите при вече започнала втора част (Четене с разбиране) автоматично губят правото да се явят на изпита, без каквато и да било компенсация за това.
Участник, пристигнал за Устния HSKK след започването записите на отговорите автоматично губи правото да се яви на изпита, без каквато и да било компенсация за това.
Забранява се преписването и употребата на записващи устройства, фотоапарати, мобилни телефони, речници, тетрадки, учебници или други пособия. Мобилните телефони се изключват.
Излизане по време на изпита се допуска само с разрешение на квесторите. Всяко нарушение ще бъде съобщено и отбелязано от квесторите в протокола от изпита. Три нарушения автоматично водят до анулиране на изпита.

Удостоверения и оценки
При успешно полагане на Теста HSK, явилият може да получи два документа: Удостоверение за издържан HSK и Справка за успеха (в точки) – общ и с разбивка по компоненти. Не се издава Удостоверение при слаб успех от теста. При резултат под определен минимум точки, както и при анулиране на работата не се издава и Справка за успеха. Удостоверенията и справките на участниците в изпита ще бъдат изпращани до Тестов център в Институт Конфуций – София от Пекин в 30-дневен срок след провеждането му. Резултатите от теста се публикуват и в Интернет на адрес http://www.chinesetest.cn и могат да се проверяват по индивидуалния номер на Пропуска за HSK и имената на участника. Веднага щом Тестовият център в Институт Конфуций – София получи документите и обработи информацията, явилите се могат да дойдат и да си получат удостоверенията и справките. Тестов център в Институт Конфуций – София ще бъде отговорен за по-нататъшното им съхраняване за максимален срок от две години. Удостоверението за издържан HSK в качеството си на документ, даващ право за записване в колеж или университет в Китай има срок на валидност от 2 години.

Срокове, дати, място на провеждане
Сроковете за подаване на заявленията и заплащането на таксите за изпитите, както и сроковете за оповестяване на резултатите от всеки един от обявените изпити са представени в таблицата:

Писмен изпит HSK

Дата на провеждане на изпита Краен срок за записване и заплащане на таксата Срок за обявяване на резултатите

09.04.2023

10.03.2023

 
     

Устен изпит HSKK

Дата на провеждане на изпита Краен срок за записване и заплащане на таксата Срок за обявяване на резултатите
 09.04.2023  10.03.2023  
     

Изпитите HSK за различните нива ще се състоят във фонетичния кабинет на Институт Конфуций на адрес бул. „Ал. Стамболийски“ №82, София, по следния график:

Ниво Начален час Продължителност
HSK一级   40 mins
HSK二级    55 mins
HSK三级    90 mins
HSK四级    105 mins
HSK五级    125 mins
HSK六级   140 mins

Устните изпити HSKK ще се състоят във фонетичния кабинет на Институт Конфуций на адрес „Ал. Стамболийски“82, София, по следния график:

Ниво Продължителност Начален час  
Начално ниво (HSKK 初级) 17 мин
 
Средно ниво (HSKK 中级) 21 мин
 
Ниво Напреднали (HSKK 高级) 24 мин