ПРАВИЛНИК за обслужване на читателите в Библиотеката на Институт “Конфуций”

І. Общи положения
Чл.1. Библиотеката е общодостъпна и предоставя за ползване на читателите си библиотечни документи, универсални по своя характер.
Чл.2. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, като се регистрира за неин читател.
ІІ. Записване на читателите
Чл.3. Задължителни условия:
Записването в библиотеката става с лична карта. Ползването на библиотеката изисква издаване на читателска карта.
Чл.4. Читателски карти
Читателската карта е лична и не се преотстъпва. Издават се два вида читателски карти – безплатни и платени.

Безплатните читателски карти са:

– почетни карти – издават се на личности, допринесли за развитието на българо-китайските отношения.
– обикновени карти – издават се на записаните в курсовете по китайски език и култура на Институт “Конфуций” за срока на курса, който посещават.

Платените читателски карти са:

– обикновени – издават се за срок 12 месеца от датата на записване, като се заплаща
такса – 24 лв. При изгубване на читателската карта се издава нова, като се заплаща такса – 10 лв.
– читателски карти с намалени цени – издават се на студенти от СУ за срок 12 месеца от датата на записване, след представяне на съответния документ. Цена – 12 лв.
Читателски карти се издават за 3 работни дни. Читателската карта е срочна.
Чл.5. При промяна на данните в личната карта, читателят е длъжен да уведоми библиотеката.
Чл.6. Читателят има право да вземе определена книга, за да я ксерокопира навън единствено ако остави документ за самоличност в замяна.
ІІІ. Права на читателите
Чл.7. Всеки читател, който притежава читателска карта, има право да ползва библиотечни документи на място.
ІV. Задължения на читателите
Чл.8. Според настоящия Правилник и Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите имат следните задължения:
/1/ Да спазват Правилника за обслужване на читателите.
/2/ Да спазват реда и разположението на библиотечните документи в залата.
/3/ Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат като подчертават текста и правят бележки по него, късат страници, илюстрации и др.
/4/ Да използват компютрите в читалната зала с грижливо отношение, като не променят зададените настройки и ги пазят от вредни програми.
/5/ Да използват компютрите само с учебна цел – за изучаване на китайски език и култура.
/6/ Да посещават читалната зала в чист и опрятен външен вид, като спазват хигиенните норми и правилата за прилично поведение.
Чл.9. При ползване на библиотеката читателят задължително представя читателската си карта; оставя на закачалката връхните си дрехи и багаж (включително дамска чанта).
Чл.10. Когато читателят повреди библиотечни документи, той трябва да ги замени с идентични в библиографско отношение екземпляри или да заплати обезщетение в размер на петкратната стойност на документа по пазарни цени.
Чл.11. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност съгласно съществуващата законова уредба.
Чл. 12. За неспазване на задълженията и правилата за ползване на библиотеката, се отнема правото да я ползват за определено време или завинаги по преценка на ръководството.
Дата: 01.09.2016 г. Институт Конфуций-София