Вечерни курсове


Наименование на курс време срок начало/край заключ. тест
[accordion id=’1′ active=’false’][item title=’Курс по китайски език:
ниво І
‘]УЧЕБНА ПРОГРАМАУчебни и помощни материали: Цената на курса включва учебник с текстове, тетрадка за упражнения, учебник по йероглифика, аудио материали.Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е предназначен за хора без предварителна езикова подготовка и дава базови знания и умения по китайски език. В началото курсистите се запознават с особеностите на китайската фонетика – структура на сричката, четири тона, латинизирана фонетична азбука. Следва прослушване на даден диалог, след което курсистите възпроизвеждат цели фрази. Разясняват се елементарни граматически правила. Обучението по йероглифика започва с изучаване на основните черти в китайския йероглиф, порядъка на изписването им. Самоподготовката е важен елемент от курса, предлагат се разнообразни допълнителни материали за домашни упражнения. След усвояване на основните графични, фонетични и граматични правила на китайския език, успешно завършилите курса могат да продължат обучението си в различни по интензивност и продължителност курсове, насочени към придобиване на по-високо, начално и средно ниво на владеене на езика.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Обучаваните попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва:
Запознаване с основите на китайската фонетика
Запознаване с латинизираната транскрипция (“Пинин дзъму”)
Запознаване с китайската йероглифна писменост (структура на йероглифа) и овладяване на определен брой (около 250) най-често използвани йероглифи
Комуникация в основни езикови ситуации (типови изречения):
(представяне, националност, запознанство, семейство, пазаруване, цени, дати, в банката.)Обучението протича в три основни аспекта: Фонетика, Йероглифика, Граматика.[/item][/accordion]
[accordion id=’2′ active=’false’][item title=’Курс по китайски език:
ниво II
‘]
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Учебни и помощни материали: Цената на курса включва учебник с текстове, тетрадка за упражнения, учебник по йероглифика, аудио материали.
Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е насочен към участници, преминали успешно първо ниво на ”Курс по китайски език”. Акцентът се поставя върху по-нататъшното овладяване основите на китайската граматика, йероглифика и фонетика. Особено внимание се обръща върху изграждане на умения за слухово възприемане на китайската реч и активно възпроизвеждане на основни езикови модели. Обучението се провежда с умерена интензивност в течение на 12 седмици, като заниманията са разпределени в 3 дни от седмицата. Самоподготовката е важен елемент от курса, предлагат се разнообразни допълнителни материали за домашни упражнения. След успешно завършване на курса, участниците имат възможност да продължат обучението си в следващо ниво.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Обучаваните попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва:
Разширяване на йероглифния обем с нови 371 йероглифа и обогатяване на речниковия запас
Усвояване на нови граматични правила и упражняването им в реални езикови ситуации.
Фонетични упражнения, включващи прослушване на диалози с цел разбиране на основния смисъл, отговори на въпроси и създаване на умения за водене на разговор.
Комуникация в основни езикови ситуации (типови изречения)Обучението протича в три основни аспекта: Фонетика, Йероглифика, Граматика[/item][/accordion]
[accordion id=’3′ active=’false’][item title=’Курс по китайски език:
ниво III
‘]
УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебни и помощни материали: Цената на курса включва ксерокопия на учебни материали и учебни тетрадки. Осигуряват се комплект аудиоматериали.
Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е насочен към участници, преминали успешно второ ниво на „Курс по китайски език”. Акцентира се върху усъвършенстване на комуникативните способности и едновременно с това, върху по-нататъшно овладяване граматическата структура на езика. Целта е разширяване границите на изучаваното чрез постепенно преминаване от възпроизвеждане на реални езикови ситуации към обсъждане на определени теми, свързани с културата на Китай. Интензивността на обучението е умерена, курсът продължава 12 седмици, като занятията се провеждат три пъти седмично. Самоподготовката е важен елемент от курса, предлагат се разнообразни допълнителни материали за домашна работа. След успешно завършване на курса, участниците имат възможност да продължат обучението си в следващо – четвърто ниво.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Курсистите попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва:
Всеки урок се състои от две взаимно свързани части: диалог и кратък текст със сходна тематика, което дава възможност на курсистите да се концентрират върху преразказ на прочетеното, без да се обременяват прекалено много с нова лексика. Целта е усъвършенстване способността за свободно изразяване на езика и разширяване границите на обсъжданите теми, въз основа на заучените вече типови изречения.
Всеки урок включва три вида упражнения.
Упражнение А: Четене на глас на определени фрази и упражнение за заместване на подчертаните места в изречението.
Упражнение В: Различни видове упражнения, свързани с новите йероглифи, нови думи, граматични конструкции. Например, попълване на празните места в изречението с подходящата дума на базата на взетия материал, поставяне на определена дума на подходящото място в изречението, съставяне на изречение с помощта на думи, дадени с разбъркан словоред, превод на фрази от китайски на български език и т.н.
Упражнение С: Комбинирани упражнения по слушане, разговорен език и четене с разбиране.[/item][/accordion]
вторник и четвъртък от 18:30 до 20:00 ч.

16.5 седмици

(66 учебни часа)

16 февруари – 15 юни 2021 г. да
[accordion id=’4′ active=’false’][item title=’Курс по китайски език:
ниво IV
‘]УЧЕБНА ПРОГРАМАУчебни и помощни материали: Цената на курса включва ксерокопия на учебни материали и учебни тетрадки. Осигуряват се комплект аудиоматериали.
Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е насочен към участници, преминали успешно трето ниво на „Курс по китайски език”. Освен диалози на ежедневни теми, развиващи комуникативните способности на обучаващите се , четвърто ниво на „Курс по китайски език” включва диалози на по-високо ниво, свързани с въпроси, касаещи културните особености и обществения живот в Китай. Целта е курсистите да преминат към етап на свободно и естествено излагане на своите мнения по зададени теми, преодолявайки определена скованост при изразяване. Особен акцент се поставя върху актуалните теми от живота в съвременен Китай. Важно внимание е отделено на някои специфични думи, изрази и граматически конструкции, за овладяването на които преподавателят дава голямо количество примери извън тези, посочени в учебника. Целта е обучаващите се не само да овладеят новата лексика, но също така способността да я използват в конкретни ситуации. Новите думи са 487, без собствените имена и тези, използвани в упражненията по четене. Самоподготовката е важен елемент от курса, предлагат се разнообразни допълнителни материали за домашна работа. След успешно завършване на курса, участниците имат възможност да продължат обучението си в Курс за напреднали (средно или високо равнище) или в други курсове, които Институт Конфуций предлага.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Курсистите попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва: 
Учебникът за Четвърто ниво включва 12 урока. Всеки урок се състои от две части: диалог и текст. Изключение правят 6-ти и 12-ти урок, които съдържат само текст, без диалог. Целта е обучаващите се да получат възможност за възприемане на сравнително дълги текстове на китайски език.
Всеки урок включва три вида упражнения.
Упражнение А: Четене на глас на специфични думи и изрази и упражнение за заместване. Целта е по-нататъшното овладяване на специфични изрази и тяхното използване.
Упражнение В: Тук са включени разнообразни упражненията, които затвърждават знанията по граматика, лексика и йероглифика.
Упражнение С: Комбинирани упражнения по слушане, разговорен език и четене с разбиране.[/item][/accordion]
вторник и четвъртък от
18:30-20:00 ч.
16.5 седмици (66 учебни часа) 5 януари – 27 април 2021 г. да
[accordion id=’5′ active=’false’][item title=’Курс по китайски език:
нива V-VIII’]

УЧЕБНА ПРОГРАМА
教学材料:课本和练习册复印件。价格和申请表:见 цени и формуляри за участие.

课程简介: 中高级汉语研修班主要针对于具有汉语初中等水平(HSK4-6级)并有意进一步提高自身汉语水平的人员。此培训班旨在提高学员的汉语实际操作水平,为日后的实际应用和HSK考试提供有针对性的必要帮助。课程参照HSK(高级)考试所测试的内容,分为听力、语法、阅读、写作4个模块,分由4名来自中国的对外汉语教师执教,每2课时一个模块,轮流讲授。所有教学用材料均来自中国本土,由授课教师按照学员自身水平和课程目标要求精心挑选,保证课程内容的标准性、权威性和针对性。经过学员44课时的系统学习,能够使其在原有的汉语水平上有所提高,接近或达到高级汉语水平的标准。课程主要包括听力、语法、阅读、写作和口语等几个方面,主要围绕HSK考试中的常见题型进行集中分析与练习,总结做题的技巧、方法和规律。课程不仅包括课上的讲解与练习,也包括课后练习作业。在课上讲解——练习——课下复习巩固的模式下帮助学员系统地提高其汉语水平,从而接近或达到高级的水平,为参加高级汉语研修班的学习做好准备。写作与口语表达:以HSK写作和口语考试的考点和相关知识点为讲授内容,有计划地指导学员们进行写作和口语的训练,进而提高学员们的汉语写作水平和汉语口语表达能力。课程模块:
• 听力:11学时
• 综合语法:11学时
• 阅读:11学时
• 写作与口语表达:11学时听力:听力考试中常出现的7大题型,做题的4个技巧,HSK听力考试的常用语法和词汇。
语法:主要包括词类、句子成分、句式、复句及近义词辨析五项内容,使学员建立更加扎实系统的汉语语法体系,并提高正确区别和使用近义词的能力。
阅读:旨在从阅读速度和精准度两方面提高学员的汉语阅读水平。以HSK(高级)的阅读要求为标准,以日常说明、议论性文章为主要教学材料,辅以少量文学作品,通过对汉语篇章构架特点的分析,使学员掌握快速、准确理解日常工作生活中常见的汉语资料的阅读技巧。课程内容:
І. 听力:
第1至第3课时:HSK听力考试第一部分中主要的4种题型、常用词汇语法和做题技巧
第4至第第8课时:HSK听力考试第二部分中主要的7种题型、常用词汇语法和做题技巧
第9至第11课时:HSK听力考试第三部分中主要的5种题型、常用词汇语法和做题技巧ІІ. 语法:
第一课时:一般名词和名词中的方位词、处所词、时间词;代词和代词的特殊用法;数词;量词
第二课时:心理动词、能愿动词、离合词、动词重叠、近义动词辨析
第三课时:一般动词句、“是”、“在”字句,“有”字句,双宾语句、连谓句、近义动词辨析
第四课时:形容词和比较句、主谓谓语句、兼语句及近义形容词辨析
第五课时:副词的基本知识与易混淆副词辨析
第六课时:定语和状语,“的”和“地”的有无,多重修饰语的顺序

第七课时:补语: 结果补语、趋向补语、情态补语、数量补语、可能补语、介词短语补语
第八课时:介词辨析、“把”字句、“被”字句
第九课时:动态助词“了、着、过”;语气助词“啊、吗
第十课时:连词和复句
第十一课时:答疑课ІІІ. 阅读:
第1课时:文章按体裁的分类和每种体裁文章的特点;
第2课时:如何以最快的方式确定文章的体裁和中心;
第3课时:篇章布局的特点;
第4课时:如何以最快的方式定位所需信息在文章中的位置;
第5课时:段落中的层次;
第6课时:如何以最快的方式找到所需的细节信息;
第7课时:对一些固定句式的准确理解(如“双重否定”等);
第8课时:对一些修辞手法的准确理解(如“反讽”等);
第9课时:句子之间的关系对理解的准确性的影响;
第10课时:文章的表达手法和风格对其含义理解准确性的影响;
第11课时:如何阅读理解半文言性的文学作品。IV. 写作与口语表达:
第1课时:写作训练:学写记叙文,注意写作顺序;
口语训练:谈谈学校和经历。
第2课时:写作训练:学写记叙文,注意运用各种描写;
口语训练:谈谈家乡和风俗。
第3课时:写作训练:学写记叙文的材料作文;
口语训练:谈谈学习和爱好。

第4课时:写作训练:学写记叙文的看图作文;
口语训练:谈谈运动和娱乐。
第5课时:写作训练:学写说明文;
口语训练:谈谈经历和外国人眼中的中国。
第6课时:写作训练:学写议论文的命题作文;
口语训练:谈谈家庭和婚姻。
第7课时:写作训练:学写议论文的材料作文;
口语训练:谈谈爱情和幸福。
第8课时:写作训练:学写议论文的看图作文;
口语训练:谈谈教育和环境。
第9课时:写作训练:学写读后感;
口语训练:谈谈交通和动物。
第10课时:写作训练:学写书信;
口语训练:谈谈热点问题。
第11课时:总结复习。[/item][/accordion]

два пъти седмично
18:30-20:00
16.5 седмици

(66 учебни часа)

февруари-юни 2021 г. да
[accordion id=’9′ active=’false’][item title=’Курс по бизнес-китайски: начално ниво
в две части (част І)’]УЧЕБНА ПРОГРАМАПродължителност на курса (част І): 60 учебни часа в 10 седмици (три пъти седмично по 2 уч.ч.)Време на провеждане на курса:
Три дни в седмицата, по един раздел седмично
понеделник от 18:30 до 20:00 ч. – слушане
сряда от 18:30 до 20:00 ч. – говорене
петък от 18:30 до 20:00 ч. – писанеУчебни и помощни материали: Цената на курса включва материалите (предоставят се ксерокопия на учебни материали и учебни тетрадки).Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е насочен към изучаващите китайски език с придобити базови познания по езика. Прилага се комплексен подход към широка гама от бизнес-теми. Акцентува се върху упражняването на новото съдържание на въвежданите теми, в това число съставяне на бизнес диалози, провеждане на дискусии, разглеждане на казуси и съставяне на бизнес-документация. Уроците са подредени прогресивно по степен на трудност и тематична насоченост, като покриват най-често срещаните бизнес-ситуации. Учебникът е съставен и финансиран по поръчка на Европейския съюз и е одобрен от Програмата за обучение на мениджъри в Китай към Европейския съюз. Изучаването на бизнес-езика на Китай е ключът към успешно сътрудничество с тази страна. Познаването на китайската бизнес-култура и психология минава през изучаването на специфичния език на търговските взаимоотношения.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите тестовете за двете части се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Обучаваните попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът (част І) включва:
10 тематични раздела, представляващи първата част на учебника по бизнес-китайски език, разработен от Пекинския университет за чужди езици (《经理人汉语,商务篇》 (上,下),外语教学与研究出版社, 2004).Обучението протича в три основни аспекта: 
Слушане
Говорене
ПисанеСъдържание на учебния материал:
Раздел 1. 求职与应聘 / Кандидатстване и приемане на работа
Раздел 2. 录用与培训 / Назначаване и обучение
Раздел 3. 商务交际 / Бизнес-комуникации
Раздел 4. 办公环境 / Работна среда
Раздел 5. 博览会,交易会,和研讨会 / Панаири, търговски изложения и симпозиуми
Раздел 6. 会议与参观 / Конференции и посещения
Раздел 7. 公司类型 / Видове предприятия
Раздел 8. 公司组织结构 / Организационна структура на предприятието
Раздел 9. 询价与谈判 / Ценово запитване и преговаряне
Раздел 10. 交货与付款 / Доставка и разплащане[/item][/accordion]
[accordion id=’10’ active=’false’][item title=’Бадуандзин (Осемте къса коприна)’]УЧЕБНА ПРОГРАМАПродължителност на курса: 10 учебни часа, разпределени в 5 седмици.Време на провеждане на курса: Всеки петък от 18:30 до 20:00 ч.Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Като част от тематичния цикъл лекции за китайските бойни изкуства и гимнастики, целта на курса по Бадуандзин (Осемте къса коприна) е да запознае курсистите с произхода, развитието и главните особености на Бадуандзин – комплекс от осем упражнения, познат още от 12 в. като част от комплексната медитативна гимнастика Цигун. По време на лекциите ще бъдат усвоени поетапно всички елементи от отделните упражнения и в края на курса участниците ще бъдат в състояние самостоятелно да ги изпълняват, постигайки лечебния и тонизиращ ефект от тази традиционна китайска гимнастика.Условия за записване: Курсът е предназначен за широк кръг любители на китайските бойни изкуства и гимнастики.Завършване на курса: Курсът завършва с демонстрационно изпълнение на целия набор упражнения по Бадуандзин. Желаещите попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки.Съдържание на лекционния курс:1. и 2. лекция: Основни познания за Бадуандзин, начална поза; 1. упр. „Дланите опират в небето за регулиране на Трите прохода”, 2. упр. „Последователно изтегляне на ръцете сякаш опъват лък за стрелба по орел”.3. и 4. лекция: 3. упр. „Изнасяне високо на едната ръка за регулиране функциите на далака и стомаха”, 4. упр. „Извиване на главата с поглед назад за преодоляване на Петте умори и Седемте поражения”.5. и 6. лекция: Обобщение на отделните етапи, преговор на наученото до момента.7. и 8. лекция: 5. упр. „Поклащане на главата и извиване на тялото за премахване на огъня в сърцето“, 6. упр. „Придвижване с притискане на ръцете надолу по гърба и краката за укрепване на бъбреците и кръста”.9. и 10. лекция: 7. упр. „Стискане на юмруци с гневен поглед за усилване на енергията ци”, 8. упр. „Повдигане на пръсти седем пъти за облекчаване на всякакви заболявания”, заключителна поза.[/item][/accordion]

Китайска калиграфия – виж тук

[accordion id=’11’ active=’false’][item title=’Уейци (Го)’]УЧЕБНА ПРОГРАМАПродължителност на курса: 24 учебни часа, разпределени в 12 седмици.Време на провеждане на курса: Всеки петък от 18:30 до 20:00 ч.Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Наричана в Япония го, а в Корея – бадук, уейци е една от най-популярните и същевременно една от най-древните стратегически игри в света. На пръв поглед правилата й са прости, но богатствата на позициите и практически неизчерпаемите композиционни ситуации са причината уейци да остане единствената интелектуална игра, при която човекът все още побеждава компютъра.Курсистите се запознават с версиите за произхода на уейци, основните принципи и разновидности на играта; правят първи стъпки в овладяването на типичните ситуации и основните композиции в уейци; придобиват умения в разиграването на патовите ситуации и битките в центъра на дъската. В края на курса участниците ще могат самостоятелно да играят партии на начално ниво и навлизат все по-дълбоко в стратегическите измерения на уейци.Условия за записване: Курсът е предназначен за широк кръг слушатели.Завършване на курса: Курсът завършва с демонстративен турнир по уейци. Желаещите попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки.Съдържание на лекционния курс:1 лекция: Произход, принадлежности за игра и тълкуване на името 围棋 уейци.2 лекция: Правила на играта, победа и загуба в уейци.3 лекция: Наименования на отделните ходове. .4 лекция: Понятията 气 (ци – въздух, свобода) и 提子 (тидзъ – пленник) ; свързване и разделяне на пуловете.5 лекция: Понятията 征子 (джъндзъ – стълба) и 缓征 (хуанджън).6 лекция: Понятията 双打 (шуанда – двоен плен) и 枷 (дзя – клопка).7 лекция: Понятията 扑 (пу – прорив) и 倒扑 (даопу – обратен прорив).8 лекция: Понятията 滚打包收 (гуънда баошоу – притискане) и 接不归 (дзиебугуей – обграждане края на група противникови пулове).9 лекция: Понятията 金鸡独立 (дзиндзи дули – златният петел застава на един крак) и 、倒脱靴 (сваляне на ботушите наобратно).10 лекция: „Жив“ пул, „живи“ пулове при разположение “聚三” (дзюсан).11 лекция: „Живи“ пулове при разположение “聚四” (дзюсъ), „живи“ пулове при разположение “聚五”(дзю-у).12 лекция: Начин за преброяване на 气 (ци – въздух, свобода).13 лекция: Как да се увеличава и жертва 气 (ци – въздух, свобода).14 лекция: Различните типове 对杀 (дуйша – взаимно пленяване).15 лекция: Ситуацията 打劫 (дацие – пленяване пул на противника и отнемане на свободно поле, ситуацията 劫材 (дзиецай – взаимно блокиране).16. лекция: Типове заемане на свободно поле.17. лекция: Заемане на свободно поле – употреба.18. лекция: Заемане на свободно поле – употреба.19. лекция: Композиции.20. лекция: Композиции.21. лекция: Битки в центъра на дъската.22. лекция: Битки в центъра на дъската.23. лекция: Патови ситуации.24. лекция: Патови ситуации.[/item][/accordion]
[accordion id=’12’ active=’false’][item title=’Практическа работа със старокитайски текст’]УЧЕБНА ПРОГРАМА“論語” – “Разсъждения и беседи” на Конфуций.Продължителност на курса: 12 учебни часа, разпределени в 6 седмициВреме на провеждане на курса: 
Всяка сряда от 18.30 ч. до 20.00 ч.Учебни и помощни материали: Цената на курса включва материалите (предоставят се ксерокопия на учебни материали и учебни тетрадки).Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Текстът “論語” (“Разсъждения и беседи”) представлява важна част от конфуцианския канон, който формира ядрото на традиционната китайска култура и има доминираща роля в културно-историческото развитие на страните от Източна Азия. Текстът е съставен след смъртта на Конфуций от неговите най-близки последователи и може да се разглежда като курс от лекции, предадени под формата на беседи, разсъждения и отговори на въпроси. Автентичността на текста не се оспорва от специалистите и се приема, че това произведение в най-пълна степен отразява възгледите на Конфуций по различни философски, етични, социални, политически и др. проблеми.Целта на курса е да даде възможност на участниците да работят конкретно върху оригиналния текст и неговите коментари, да вникнат в същността на идеите и понятията, залегнали в основата на конфуцианската традиция, да изградят своя лична и непосредствена представа за стила и структурата на текста, да осмислят по свой начин идеи и образи, претърпели различни интерпретации и тълкования през вековете.Условия за записване: Участниците в курса трябва да владеят китайски език на начално или средно ниво или да умеят да си служат с определен минимум (около 1500) китайски йероглифи, както и да имат основни познания по старокитайски език.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание) , насочен към проверка на уменията за самостоятелен прочит и интерпретиране на откъси от изучаваното произведение. На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Обучаваните попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки.Курсът включва:
Общи сведения за композиционната и граматична структура на текста.
Последователен прочит на определени представителни глави от текста, сравняване на различни кометнари.
Изясняване смисъла на представените в текста понятия, образи, ситуации.
Обсъждане на индивидуални впечатления, оценки и размисли, породени при осмислянето на текста.
Съдържание на курса:Тема І (1 уч. час) Особености на композиционната и граматична структура на текста. Стилистични особености. Основен текст и коментари.
Тема ІІ (1 уч. час) Глава първа -“學而”. Част 1, 3, 4, 6, 12, 14, 15, 16
Тема ІІІ (2 уч. часа) Глава втора -“為政”. Част 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 24
Тема ІV (1 уч. час) Глава трета -“八佾”. Част 5, 16, 17, 25
Тема V (2 уч. часа) Глава четвърта -“里仁”. Част 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 22
Тема VІ (1 уч. час) Глава пета -“公冶長”. Част 6, 10, 11, 27, 28; Глава шеста -“雍也”. Част 11, 17, 19, 21, 22;
Тема VІІ (1 уч. час) Глава седма -“述而”. Част 4, 6, 7, 8, 13, 21, 35; Глава осма -“泰伯”. Част 13;
Тема VІІІ (1 уч. час) Глава девета -“子罕”. Част 4, 22, 27, 28; Глава десета -“鄉黨”. Част 5;
Тема ІХ (1 уч. час) Глава единадесета -“先進”. Част 19; Глава дванадесета -“顏淵”. Част 1, 2, 4, 7, 11;
Тема Х (1 уч. час) Глава тринадесета -“子路”. Част 12, 13, 16, 17, 18; Глава четиринадесета -“憲問”. Част 1, 3, 10, 22, 24, 26;[/item][/accordion]

За онези от Вас, които желаят да изучават китайски език в друг формат, Институт Конфуций в София предлага индивидуални уроци по китайски език:

Такса: 40 лв / 1 учебен час (45 мин.)

Таксата се заплаща предварително по банков път за минимален брой от 10 учебни часа. 

Часовете се водят от квалифицирани китайски преподаватели, специализирани за преподаване на китайски език на чужденци. 

 * Важно:

След като се уговорят часовете на провеждане, занятията не могат да се отменят и преместват в други дни. Всяко отсъствие е за сметка на курсиста, в случай, че не е поради уважителни здравословни причини.

 Уроците се провеждат в удобно за Вас време след предварителна уговорка с преподавателя. 

За повече информация: cinssofia.edu@gmail.com