Съботни курсове


Съботни курсове време срок начало/край заключ.тест
[accordion id=’1′ active=’false’][item title=’Курс по китайски език – ниво І’]УЧЕБНА ПРОГРАМА
Учебни и помощни материали: Цената на курса включва учебник с текстове, тетрадка за упражнения, учебник по йероглифика, аудио материали.
Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е предназначен за хора без предварителна езикова подготовка и дава базови знания и умения по китайски език. В началото курсистите се запознават с особеностите на китайската фонетика – структура на сричката, четири тона, латинизирана фонетична азбука. Следва прослушване на даден диалог, след което курсистите възпроизвеждат цели фрази. Разясняват се елементарни граматически правила. Обучението по йероглифика започва с изучаване на основните черти в китайския йероглиф, порядъка на изписването им. Преподаването на определения обем учебен материал е разсрочено в по-дълъг период от време, което предполага малка натовареност и наличие на повече свободно време за осмисляне и затвърждаване на материала, както и за самостоятелни занимания. Самоподготовката е важен елемент от курса, предлагат се разнообразни допълнителни материали за домашни упражнения. След усвояване на основните графични, фонетични и граматични правила на китайския език, успешно завършилите курса могат да продължат обучението си в различни по интензивност и продължителност курсове, насочени към придобиване на по-високо, начално и средно ниво на владеене на езика.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Обучаваните попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва:
Запознаване с основите на китайската фонетика
Запознаване с латинизираната транскрипция (“Пинин дзъму”)
Запознаване с китайската йероглифна писменост (структура на йероглифа) и овладяване на определен брой (около 250) най-често използвани йероглифи
Комуникация в основни езикови ситуации (типови изречения):
(представяне, националност, запознанство, семейство, пазаруване, цени, дати, в банката.)Обучението протича в три основни аспекта: Фонетика, Йероглифика, Граматика.[/item][/accordion]
[accordion id=’2′ active=’false’][item title=’Курс по китайски език – ниво ІI’]УЧЕБНА ПРОГРАМАУчебни и помощни материали: Цената на курса включва учебник с текстове, тетрадка за упражнения, учебник по йероглифика, аудио материали.
Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е насочен към участници, преминали успешно първо ниво на ”Курс по китайски език за начинаещи”. Акцентът се поставя върху по-нататъшното овладяване основите на китайската граматика, йероглифика и фонетика. Особено внимание се обръща върху изграждане на умения за слухово възприемане на китайската реч и активно възпроизвеждане на основни езикови модели. Преподаването на определения обем учебен материал е разсрочено в по-дълъг период от време (36 седмици), което предполага малка натовареност и наличие на повече свободно време за осмисляне и затвърждаване на материала, както и за самостоятелни занимания. Самоподготовката е важен елемент от курса, предлагат се разнообразни допълнителни материали за домашни упражнения. След успешно завършване на курса, участниците имат възможност да продължат обучението си в следващо ниво.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Обучаваните попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва:
Разширяване на йероглифния обем с нови 371 йероглифа и обогатяване на речниковия запас
Усвояване на нови граматични правила и упражняването им в реални езикови ситуации.
Фонетични упражнения, включващи прослушване на диалози с цел разбиране на основния смисъл, отговори на въпроси и създаване на умения за водене на разговор.
Комуникация в основни езикови ситуации (типови изречения)Обучението протича в три основни аспекта: Фонетика, Йероглифика, Граматика[/item][/accordion]
Неделя
14:30-18:00
16.5 седмици

(66 учебни часа)

7 март-11 юли 2021 г. Да
[accordion id=’3′ active=’false’][item title=’Курс по китайски език – ниво ІII’]УЧЕБНА ПРОГРАМА
Учебни и помощни материали: Цената на курса включва ксерокопия на учебни материали и учебни тетрадки. Осигуряват се комплект аудиоматериали.
Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е насочен към участници, преминали успешно второ ниво на „Курс по китайски език за начинаещи”. Акцентира се върху усъвършенстване на комуникативните способности и едновременно с това, върху по-нататъшно овладяване граматическата структура на езика. Целта е разширяване границите на изучаваното чрез постепенно преминаване от възпроизвеждане на реални езикови ситуации към обсъждане на определени теми, свързани с културата на Китай. . Преподаването на определения обем учебен материал е разсрочено в по-дълъг период от време (36 седмици), което предполага малка натовареност и наличие на повече свободно време за осмисляне и затвърждаване на материала, както и за самостоятелни занимания. Самоподготовката е важен елемент от курса, предлагат се разнообразни допълнителни материали за домашна работа. След успешно завършване на курса, участниците имат възможност да продължат обучението си в следващо – четвърто ниво.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Курсистите попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва: 
Всеки урок се състои от две взаимно свързани части: диалог и кратък текст със сходна тематика, което дава възможност на курсистите да се концентрират върху преразказ на прочетеното, без да се обременяват прекалено много с нова лексика. Целта е усъвършенстване способността за свободно изразяване на езика и разширяване границите на обсъжданите теми, въз основа на заучените вече типови изречения.
Всеки урок включва три вида упражнения.
Упражнение А: Четене на глас на определени фрази и упражнение за заместване на подчертаните места в изречението.
Упражнение В: Различни видове упражнения, свързани с новите йероглифи, нови думи, граматични конструкции. Например, попълване на празните места в изречението с подходящата дума на базата на взетия материал, поставяне на определена дума на подходящото място в изречението, съставяне на изречение с помощта на думи, дадени с разбъркан словоред, превод на фрази от китайски на български език и т.н.
Упражнение С: Комбинирани упражнения по слушане, разговорен език и четене с разбиране.[/item][/accordion]
[accordion id=’4′ active=’false’][item title=’Курс по китайски език – ниво ІV’]УЧЕБНА ПРОГРАМАУчебни и помощни материали: Цената на курса включва ксерокопия на учебни материали и учебни тетрадки. Осигуряват се комплект аудиоматериали.
Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е насочен към участници, преминали успешно трето ниво на „Курс по китайски език за начинаещи”. Преподаването на определения обем учебен материал е разсрочено в по-дълъг период от време (36 седмици), което предполага малка натовареност и наличие на повече свободно време за осмисляне и затвърждаване на материала, както и за самостоятелни занимания. Освен диалози на ежедневни теми, развиващи комуникативните способности на обучаващите се , четвърто ниво на „Курс по китайски език за начинаещи” включва диалози на по-високо ниво, свързани с въпроси, касаещи културните особености и обществения живот в Китай. Целта е курсистите да преминат към етап на свободно и естествено излагане на своите мнения по зададени теми, преодолявайки определена скованост при изразяване. Особен акцент се поставя върху актуалните теми от живота в съвременен Китай. Важно внимание е отделено на някои специфични думи, изрази и граматически конструкции, за овладяването на които преподавателят дава голямо количество примери извън тези, посочени в учебника. Целта е обучаващите се не само да овладеят новата лексика, но също така способността да я използват в конкретни ситуации. Новите думи са 487, без собствените имена и тези, използвани в упражненията по четене. Самоподготовката е важен елемент от курса, предлагат се разнообразни допълнителни материали за домашна работа. След успешно завършване на курса, участниците имат възможност да продължат обучението си в Курс за напреднали (средно или високо равнище) или в други курсове, които Институт Конфуций предлага.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Курсистите попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва: 
Учебникът за Четвърто ниво включва 12 урока. Всеки урок се състои от две части: диалог и текст. Изключение правят 6-ти и 12-ти урок, които съдържат само текст, без диалог. Целта е обучаващите се да получат възможност за възприемане на сравнително дълги текстове на китайски език.
Всеки урок включва три вида упражнения.
Упражнение А: Четене на глас на специфични думи и изрази и упражнение за заместване. Целта е по-нататъшното овладяване на специфични изрази и тяхното използване.
Упражнение В: Тук са включени разнообразни упражненията, които затвърждават знанията по граматика, лексика и йероглифика.
Упражнение С: Комбинирани упражнения по слушане, разговорен език и четене с разбиране.[/item][/accordion]
Сб
14:30-18:00

16.5 седмици

(66 учебни часа)

27 февруари-3 юли 2021 г. Да
[accordion id=’5′ active=’false’][item title=’Курс по Тайдзи цюан’]УЧЕБНА ПРОГРАМА тук
[/item][/accordion]
 
[accordion id=’6′ active=’false’][item title=’Курс по Го и интелектуални игри’]УЧЕБНА ПРОГРАМАУчебни и помощни материали: Цената на курса включва материалите (предоставят се ксерокопия на учебни материали).Цена и заявка за участие: За подробности вж.цени и формуляри за участие.Анотация: Китайската игра вейци (известна и като Го) е най древната стратегическа игра и има световно културно значение, съизмеримо с това на шахмата. В курса освен с вейци е предвидено запознаване и с други китайски интелектуални игри. Темите гравитират около теорията и практиката на игрите и по-специално на вейци. Балансираното съотношение между теория и практика дава възможност да се наблегне върху философията на играта. Акцентът на курса се поставя върху присъствието на вейци в китайската литература и философия, и мястото, което заема играта в културата и изкуството (вейци е част от комплекса на четирите изкуства: музика, вейци, поезия и живопис).Завършване на курса: Провеждане на турнир, заключителен тест.Съдържание на учебния материал:1. Въведение във вейци. Запознаване с правилата на вейци. Начало на игрова практика.
2. Други класически китайски интелектуални игри (вейци, ушици и сянци).
3. Вейци в древността и в съвременния свят. География на разпространението.
4. Философията на вейци. Имената и метафорите на вейци.
5. Вейци в китайската и световната литература (проза).
6. Изказванията на Конфуций и Менций за вейци.
7. Вейци в източната и в западната поезия.
8. Вейци в мениджмънта и бизнеса.
9. Вейци и стратегическото мислене.
10. Заключителен тест. Заключителен турнир.[/item][/accordion]
   
[accordion id=’11’ active=’false’][item title=’Курс по китайски език – нива 5-8′]

教学材料:课本和练习册复印件。价格和申请表:见 цени и формуляри за участие.课程简介: 中高级汉语研修班主要针对于具有汉语初中等水平(HSK4-6级)并有意进一步提高自身汉语水平的人员。此培训班旨在提高学员的汉语实际操作水平,为日后的实际应用和HSK考试提供有针对性的必要帮助。课程参照HSK(高级)考试所测试的内容,分为听力、语法、阅读、写作4个模块,分由4名来自中国的对外汉语教师执教,每2课时一个模块,轮流讲授。所有教学用材料均来自中国本土,由授课教师按照学员自身水平和课程目标要求精心挑选,保证课程内容的标准性、权威性和针对性。经过学员44课时的系统学习,能够使其在原有的汉语水平上有所提高,接近或达到高级汉语水平的标准。课程主要包括听力、语法、阅读、写作和口语等几个方面,主要围绕HSK考试中的常见题型进行集中分析与练习,总结做题的技巧、方法和规律。课程不仅包括课上的讲解与练习,也包括课后练习作业。在课上讲解——练习——课下复习巩固的模式下帮助学员系统地提高其汉语水平,从而接近或达到高级的水平,为参加高级汉语研修班的学习做好准备。写作与口语表达:以HSK写作和口语考试的考点和相关知识点为讲授内容,有计划地指导学员们进行写作和口语的训练,进而提高学员们的汉语写作水平和汉语口语表达能力。课程模块:
• 听力:11学时
• 综合语法:11学时
• 阅读:11学时
• 写作与口语表达:11学时听力:听力考试中常出现的7大题型,做题的4个技巧,HSK听力考试的常用语法和词汇。
语法:主要包括词类、句子成分、句式、复句及近义词辨析五项内容,使学员建立更加扎实系统的汉语语法体系,并提高正确区别和使用近义词的能力。
阅读:旨在从阅读速度和精准度两方面提高学员的汉语阅读水平。以HSK(高级)的阅读要求为标准,以日常说明、议论性文章为主要教学材料,辅以少量文学作品,通过对汉语篇章构架特点的分析,使学员掌握快速、准确理解日常工作生活中常见的汉语资料的阅读技巧。课程内容:
І. 听力:
第1至第3课时:HSK听力考试第一部分中主要的4种题型、常用词汇语法和做题技巧
第4至第第8课时:HSK听力考试第二部分中主要的7种题型、常用词汇语法和做题技巧
第9至第11课时:HSK听力考试第三部分中主要的5种题型、常用词汇语法和做题技巧ІІ. 语法:
第一课时:一般名词和名词中的方位词、处所词、时间词;代词和代词的特殊用法;数词;量词
第二课时:心理动词、能愿动词、离合词、动词重叠、近义动词辨析
第三课时:一般动词句、“是”、“在”字句,“有”字句,双宾语句、连谓句、近义动词辨析
第四课时:形容词和比较句、主谓谓语句、兼语句及近义形容词辨析
第五课时:副词的基本知识与易混淆副词辨析
第六课时:定语和状语,“的”和“地”的有无,多重修饰语的顺序
第七课时:补语: 结果补语、趋向补语、情态补语、数量补语、可能补语、介词短语补语
第八课时:介词辨析、“把”字句、“被”字句
第九课时:动态助词“了、着、过”;语气助词“啊、吗
第十课时:连词和复句
第十一课时:答疑课ІІІ. 阅读:
第1课时:文章按体裁的分类和每种体裁文章的特点;
第2课时:如何以最快的方式确定文章的体裁和中心;
第3课时:篇章布局的特点;
第4课时:如何以最快的方式定位所需信息在文章中的位置;
第5课时:段落中的层次;
第6课时:如何以最快的方式找到所需的细节信息;
第7课时:对一些固定句式的准确理解(如“双重否定”等);
第8课时:对一些修辞手法的准确理解(如“反讽”等);
第9课时:句子之间的关系对理解的准确性的影响;
第10课时:文章的表达手法和风格对其含义理解准确性的影响;
第11课时:如何阅读理解半文言性的文学作品。IV. 写作与口语表达:
第1课时:写作训练:学写记叙文,注意写作顺序;
口语训练:谈谈学校和经历。
第2课时:写作训练:学写记叙文,注意运用各种描写;
口语训练:谈谈家乡和风俗。
第3课时:写作训练:学写记叙文的材料作文;
口语训练:谈谈学习和爱好。
第4课时:写作训练:学写记叙文的看图作文;
口语训练:谈谈运动和娱乐。
第5课时:写作训练:学写说明文;
口语训练:谈谈经历和外国人眼中的中国。
第6课时:写作训练:学写议论文的命题作文;
口语训练:谈谈家庭和婚姻。
第7课时:写作训练:学写议论文的材料作文;
口语训练:谈谈爱情和幸福。
第8课时:写作训练:学写议论文的看图作文;
口语训练:谈谈教育和环境。
第9课时:写作训练:学写读后感;
口语训练:谈谈交通和动物。
第10课时:写作训练:学写书信;
口语训练:谈谈热点问题。
第11课时:总结复习。[/item][/accordion]

Сб
9:00-12:30

16.5 седмици

(66 учебни часа)

февруари – юли 2021 г. Да
Съботни курсове за деца време срок начало/край заключ.тест
[accordion id=’13’ active=’false’][item title=’КУРС ЗА УЧЕНИЦИ „ЩАСТЛИВ КИТАЙСКИ ЕЗИК“ – от 7 до 14 години’]КУРС ЗА УЧЕНИЦИ „ЩАСТЛИВ КИТАЙСКИ ЕЗИК“


Анотация:Курсът “Щастлив китайски език“ (“快乐汉语”) е предназначен за ученици от 7 до 14 години. Състои се от 6 учебника, които покриват общо 3 нива. Учебникът е разработен по най-съвременните изисквания и е предназначен специално за тази възрастова група, като е съобразен методически и тематично с особеностите и интересите на подрастващите. Основна цел на курса е развиване на комуникативните способности нс учениците, като се придобиват базови знания по йероглифика, фонетика, граматика и умения за слушане, четене с разбиране и активно използване на изучаваната лексика. Граматичният материал не е обособен, а е вплетен в диалозите и текстовете. Всеки раздел завършва с преговор и тест за проверка на наученото.Завършилите курса са усвоили около 200 нови думи и могат да водят елементарен разговор на ежедневни теми. Научили са се да познават и изписват около 300 йероглифа, запознали са се с основните видове прости изречения.Съдържание на учебния материал:Материалът е изграден тематично, по раздели, около интересни за децата и полезни от практическа гледна точка теми . Всеки раздел в първия учебник се състои от три урока. 1 раздел: 1 урок: Здравей; 2 урок: Как се казваш?; 3 урок: Къде живее семейството ти?2 раздел: 4 урок: Мама и татко; 5 урок: Имам малка котка; 6 урок: Моето семейство3 раздел: 7 урок: Пия мляко, не пия кафе; 8 урок: Искам ябълка, а ти? ; 9 урок: Обичам морска храна;4 раздел: 10 урок: Урок по китайски; 11 урок: Нашият клас; 12 урок: Отивам в библиотеката;5 раздел: 13 урок: Колко е часът?;14 урок: Моят рожден ден; 15 урок: Днес студено ли е?6 раздел: 16 урок: Той е лекар; 17 урок: Той работи в болница; 18 урок: Искам да стана артист;7 раздел: 19 урок: Какво е твоето хоби?; 20 урок: Можеш ли та играеш тенис?; 21 урок: Всеки ден гледам телевизия;8 раздел: 22 урок: Това е ж.п.гара; 23 урок: Ще пътувам със самолет; 24 урок: Спирката е отпред;[/item][/accordion]

Сб
9:45-12:30 и 14:00-16:45
 12 седмици

(36 учебни часа)

6 февруари-22 май 2021 г. Да

За онези от Вас, които желаят да изучават китайски език в друг формат, Институт Конфуций в София предлага индивидуални уроци по китайски език 

Такса: 40 лв / 1 учебен час (45 мин.)

Таксата се заплаща предварително по банков път за минимален брой от 10 учебни часа. 

Часовете се водят от квалифицирани китайски преподаватели, специализирани за преподаване на китайски език на чужденци. 

 * Важно:

След като се уговорят часовете на провеждане, занятията не могат да се отменят и преместват в други дни. Всяко отсъствие е за сметка на курсиста, в случай, че не е поради уважителни здравословни причини.

 Уроците се провеждат в удобно за Вас време след предварителна уговорка с преподавателя. 

За повече информация: cinssofia.edu@gmail.com