Седмица на Институт Конфуций в София


От 28 октомври до 1 ноември 2013 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се проведе Седмица на Институт Конфуций – София. През седмицата беше представена поредица от открити лекции и семинари по китайска традиционна култура, съвременно изкуство, калиграфия, икономическо развитие, исторически и духовни процеси в Китай.

Тазгодишната Седмица на Институт Конфуций съвпадна по време с провеждането на Втората международна конференция „Пътят на коприната“, организирана от Институт Конфуций, което даде възможност някои от чуждестранните специалисти, участници в конференцията, да изнесат свои открити лекции в рамките на конференцията. 

На 28 октомври проф. дфн. А. Г. Сторожук от Санкт-Петербургския университет изнесе лекция на тема „Смъртта в традиционната китайска култура“, на която той представи значението на разбиранията за смъртта във формирането на ценностната система на дадена културна общност, китайските традиционните схващания и народни вярвания за смъртта и преисподнята, за божествата и демоните, отсъждащи съдбата на душите по пътя им в отвъдното. На 30 октомври д-р Юри Стоянов от Департамента по изтокознание и африканистика към Лондонския университет изнесе лекция на тема „Предсъвременни процеси на религиозна глобализация, конфликти и изолационизъм в източните части на Пътя на коприната: импликации за съвременност”. Лекцията засегна многостранната история на религията във всяка една част от Пътя на коприната, етапите в процеса на глобализация на религията, на религиозните сблъсъци и конфликти. Специално подготвена диаграма проследи развитието на религията в източната част от Пътя на коприната и представи модела на социална икономика и политическа религия от миналия век.

На 31 октомври професор Нако Стефанов от Софийския университет представи лекцията си на тема „Перспективи на социално-икономическото развитие на КНР – проблеми и предизвикателства”. Той ни върна към устремното социално-икономическо развитие на КНР от преди 30 години, разрешило множество проблеми и създало действия и взаимодействия на различни равнища. Последните ще създадат нови възможности и перспективи за разрешаване на предизвикателствата, стоящи пред страната-континент Китай. Лекцията засегна и вижданията на професор Стоянов за политиката и геополитиката, икономиката и геоикономиката, технологията и социокултурата.

По време на седмицата на Институт Конфуций бяха изнесени и други три лекции: 
– на 28 октомври майстор-калиграф г-н Силви Велев изнесе лекцията „Китайската калиграфия – изкуство отвъд красивото писане”, в която ни представи историята на китайското калиграфско изкуство, пътят на китайските пиктограми до съвременната им форма, връзката на калиграфията с човешката енергия и демонстрира различни техники на изписване в калиграфията. 
– на 30 октомври доц. д-р Андроника Мартонова изнесе лекция на тема „Киното на независимия дух: различните документалисти в съвременната филмова култура на Китай”.
– на 1 ноември имахме удоволствието да чуем откритата лекция на доц. д-р Иванка Влаева „Пътят на коприната като символ на взаимодействието и вдъхновението на музикалната креативност”.

По време на лекциите и след тях се раждаха въпроси и обсъждания върху разглежданите теми, и така събитието се превърна в своеобразен празник на академичния дух. Седмица на Институт Конфуций ще бъде организирана в СУ „Св. Климент Охридски” всяка година, чрез което ще бъде предоставена още една широка академична платформа за обмен на знание.

Sedmica_na_IK_2013-01

Проф. дфн. А. Г. Сторожук от Санкт-Петербургския университет изнася лекцията си на тема 
„Смъртта в традиционната китайска култура“

Sedmica_na_IK_2013-02

Лекцията „Китайската калиграфия – изкуство отвъд красивото писане” 
на майстор-калиграфа г-н Силви Велев